صفحه اصلی > مفاهیم علمی و آمارها > آمار و تلفات زلزله 

آمار و تلفات زلزله


یک آمار تکان دهنده: در طول ۱۱۰ سال از ۲ میلیون نفری که در دنیا بر اثر وقوع زلزله جان خود را از دست دادند ۱۲۰ هزار نفر آن مربوط به ایران بوده است کزلزله‌ها از ابتدای سده بیستم بوده است، و بر اساس گزارش پژوهشگاه زلزله هر ۱۰ سال ۲ زلزله بین ۷ تا ۷.۹ در کشور رخ می‌دهد از این رو محققان با تاکید بر رویکرد علمی در برخورد با این پدیده بر توسعه تجهیزات لرزه نگاری و سنجش‌های لرزه‌ای و ارتعاشی، توسعه تجهیزات ژئوتکنیک و ارتعاش و دینامیک خاک در هنگام زلزله تاکید دارند.

زلزله های بالای 4 ریشتر در دنیا

وضعیت رخداد زلزله و تعداد آن در جهان در هر سال

تعداد زلزله

بزرگای رخ داد زلزله

۱۳۰۰۰

۴-۴.۹

۱۳۰۰

۵-۵.۹

۱۳۰

۶-۶.۹

۱

۸-۸.۹

۰.۱ (هر ۱۰ سال یک زلزله)

۹-۹.۵وضعیت لرزه خیزی ایران و تعداد زلزله‌ها در هر سال

تعداد زلزله

بزرگای رخ داد زلزله

۲۵۰

۴-۴.۹

۲۵

۵-۵.۹

۲

۶-۶.۹

۰.۲ (هر ۱۰ سال دو زلزله)

۷-۷.۹مقایسه نمودار زمین لرزه ایران با دو کشور دیگر: