صفحه اصلی > الزامات ایمن سازی ساختمان > ایمن سازی 

ایمن سازی


بسیاری از مردم بر این باورند که فقط تیر و ستون و دیوار و سقف هستند که می‌توانند بهنگام زلزله و تخریب محل سکونت و کار، آسیب رسان باشند این در حالی است که باید توجه داشته باشیم که فرو افتادن یک کمد، کتابخانه و … نیز میتواند بنوبه خود خطرناک و حتی مرگ آور باشد. شیشه های ساختمانها در صورت وقوع زلزله، بدلیل تغییر شکل قاب آنها، میشکند و همچون گیوتینی بر سر افراد ( چه در داخل و چه در خارج محل) فرو میریزد. ایمن سازی شامل طیف وسیعی از فعالیتهایی است که منجر به ایمن شدن محل میگردد، و این طیف وسیع از ایمن سازی اشیاء و دکوراسیون گرفته تا مقاوم سازی تیر، ستون و پی ها را شامل میشود. در این قسمت از سایت، سعی میشود بصورت ساده مفهوم ایمن سازی با زبانی ساده برای افراد خانواده بیان شود. مطالب این بخش حالت تخصصی ندارد که برای استفاده از آنها نیاز به علم و دانش خاصی داشته باشد.